הוראות כלליות

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מזון ומוצרי חיות בית, ממגוון מותגים וספקים.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות במייל info@bark.co.il

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא יהיו לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או Bark ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

Bark שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

רישומי המחשב של Bark בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי Bark יעשו את מיטב יכולתם כדי להציג בפני לקוחותיהם תמונות מדויקות ככל האפשר.

יובהר ויודגש כי Bark אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

Bark יעשו ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו-Bark לא ישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

הרשמה לאתר Bark וביצוע הזמנות באתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, Bark לא יוכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לBark בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, יבצעו Bark בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי Bark יהוו ראייה סופית לנכונות דרך הפעולה.

ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך וידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני Bark במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו Bark מחוייבים במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם ל- Bark ו/או יבטלו Bark את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו ישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהיו רשאים Bark להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת Bark, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, Bark יבטלו את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לBark על ידי המזמין.

כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר Bark כיעד המבוקש של המזמין.

יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יובהר כי Bark יהיו זכאים שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדית, לרבות במקרים בהם:

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיהם, עובדיהם וספקיה של הנהלת האתר.

אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

אם ישנו חוב כספים לBark או לחברות הקשורות עימם והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי Bark, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה בחזרה במחסני Bark, יינתן זיכוי כספי בניכוי עלות המשלוח – בסך 50 ש"ח לשליח (כולל מע"מ)

מדיניות החזרת מוצר לא תכול על כלל מוצרי המזון הקפואים, אלא אם הוכח על ידי הלקוח שנפל פגם במוצר אשר סופק

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי Bark יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדיים בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש,כי ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לתיק תוך 4 ימים מקבלתו.

ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה, בניקוי 5% דמי ביטול

כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מוצרים אשר נקנו במבצע לא ינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה לפריט אחר או קבלת קרדיט ללא תוקף באתר.

אופן החזרת המוצרים – יתואם מועד איסוף על ידי שליח מטעם Bark, אשר יוודא במעמד קבלת החבילה את עמידתה בתנאי ההחזרה.

מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש.

Bark יהיו רשאים לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקית במקרים הבאים:

אם ארעה תקלת תקשורת או בעיה טכנית בעת גלישה באת

במקרה של כוח עליון,מלחמה, טרור ומצב חירום או כל סיבה שתמנע ביצוע מכירה תקין

מוצר שאזל מהמלאי

הודעה על ביטול תמסר לקונים באמצעות דוא״ל או באמצעות הטלפון.

אספקה ומשלוחים

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות שליח עד הבית. האספקה מבוצעת במסגרת הזמן שנקבע במעמד ההזמנה, או אשר עודכן על ידי המזמין
בחשבונו האישי.

מוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה. במידה ובהזמנה ישנם פריטים שזמן האספקה שלהם מאוחר יותר הם יישלחו בנפרד בהתאם למועד המצויין בדף המוצר.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח, לא תהא כל טענה למזמין כלפי Bark בעניין.

Bark שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את איזורי ותנאי השילוח. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה המפורסמת באתר. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ונקלטה הזמנה במחשבי האתר, עם כתובת למשלוח מחוץ לאיזור החלוקה, Bark לא יהיו חייבים לספקה.

במידה ולא הודיע הלקוח על פגם כלשהו במוצר תוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל כל פגם וללקוח/ או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה או האתר לקיומו של פגם במוצר.

המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחבר כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז Bark שומרים לעצמם לבטל את ההזמנה הספציפית.

נפלה טעות קולמוס בתיאור אחד הפריטים, לא יחייב הדבר את Bark ו/או את הנהלת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא ישאו Bark באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

Bark אינם אחראים לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות ו/או Bark לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר לא סביר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות באימייל info@bark.co.il , והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייתו מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של Bark בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב התיקים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב התיקים והמוצרים הנלווים, תמונות המופיעות באתר וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותם של Bark מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.

השם Barkוכן שם המתחם (domain name) של האתר 3n46c.hosts.cx, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של Bark בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של Bark

יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות

כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן המזמין מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לBark לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

Bark אינם אוגרים מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

Bark נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, Bark, לא היו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותם של Bark.

Bark משתמשים בחברת Pay Pal, וחברות מורשות אחרות בישראל לסליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מובילה בעולם לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

Bark מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמינה.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
UP!